FARMÀCIA, VETERINÀRIA I COSMÈTICA

Fa més de seixanta anys que més de seixanta empreses del sector farmacèutic, veterinari i cosmètic confien en nosaltres per dur a terme els seus projectes d’enginyeria i arquitectura.

Gràcies a això, podem acreditar la realització anual de més de 100 projectes farmacèutics de diversa índole.

Per portar aquests projectes a terme, disposem d’un equip de treball especialitzat en projectes en aquest àmbit i un know how acumulat al llarg dels anys.

AVANTPROJECTE I DISSENY CONCEPTUAL
ESTABLIR CRITERIS DE DISSENY:

 • Normativa a utilitzar
 • Especificacions de producte
 • Procés productiu
 • Càlculs de necessitats
 • Maquinaria de procés i serveis associats.
 • Zones necessàries (magatzem, producció, oficines, laboratoris, auxiliars de producció…)
 • Llistat de sales
 • Paràmetres urbanístics.
 • Indicació de materials aptes.
 • Aixecament topogràfic i estudi geotècnic
PLA MESTRE, ESTUDI PRELIMINAR, AUDITORIA
CONVERTIR EL PLA DE NEGOCIS EN INFORMACIÓ PER AL DISSENY:

 • Productes a fabricar (projeccions)
 • Volums
 • Estacionalitat: distribució i consum
 • Origen de matèries primes i aprovisionament.
 • Descripció de processos en la fabricació.
 • Emmagatzematge, expedició i distribució del producte acabat
 • Empleats, torns,…
 • Informació sobre la parcel·la i els serveis disponibles
 • Estimació d’inversió.
PROJECTE BÀSIC
DOCUMENTACIÓ PER PERMISOS I TRÀMITS OFICIALS:

 • Projecte per llicència d’obres
 • Memòria justificativa
 • Plànols
 • Justificació de normativa
 • Projecte per llicència ambiental
 • Projecte per protecció contra incendis
 • Sol·licituds a empreses de subministraments
 • Tràmits amb veïns i comunitats
 • Pressupost per capítols
 • Estimació de planificació
PROJECTE EXECUTIU D’OBRA CIVIL, ARQUITECTURA I INSTAL.LACIONS
DISSENY PER A LICITAR I CONSTRUIR:

 • Documentació constructiva: detalls de les solucions constructives de cada especialitat (arquitectura, estructura, clima, fluids, electricitat, ITC,…)
 • Projecte per cada especialitat:
 • Memòries
 • Plànols i esquemes
 • Càlculs
 • Planificació
 • Amidaments
 • Documentació de licitació:
 • Plànols i esquemes amb detalls constructius per fases
 • Estat d’amidaments per partides detallades i comparables.
 • Plecs de condicions tècniques i administratives
 • Planificació
ENGINYERIA D’EQUIPS DE PROCÉS
DISSENY E INSTAL.LACIÓ D’EQUIPS DE PROCÉS:

 • Preparació de requisits d’usuari (URS)
 • Cerca de proveïdors
 • Anàlisi de propostes tècniques rebudes.
 • Informe tècnic comparatiu.
 • Anàlisis i validació de protocols de proves del fabricant (FAT i SAT)
 • Supervisió de proves FAT.
 • Supervisió de proves SAT.
LICITACIÓ D’OBRA CIVIL, ARQUITECTURA E INSTAL.LACIONS
SELECCIÓ DE CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ:

 • Decisió de nombre de lots a licitar
 • Suport i informació a licitadors
 • Informació idèntica a tots els licitadors
 • Aclariment de dubtes
 • Visita a parcel·la
 • Comparació i revisió d’ofertes, i sol·licitud de preus anòmals
 • Segona fase de licitació per a perfeccionament d’ofertes
 • Comparativa d’ofertes
 • Recomanació d’adjudicació
 • Suport en l’elaboració del contracte i la seva negociació
DIRECCIÓ D'OBRA
CONTROL DE QUALITAT, COSTOS I TERMINIS EN OBRA:

 • Gestionar de forma ordenada els treballs de manera que s’executin correctament i en les condicions degudes
 • Coordinar les obres per complir terminis i evitar interferències
 • Aprovació de la documentació presentada pel contractista
 • Revisió i validació de les certificacions abans de ser enviades al Client
 • Control de qualitat de materials i d’execució
 • Control de costos i de planificació
 • Coordinació del lliurament de la maquinària de procés
 • Gestió de l’elaboració de la documentació as built, que serà preparada pel contractista.
 • Lliurament de la documentació final d’obra.
POSTA EN MARXA i COMMISSIONING
SUPORT EN L’INICI DE LES OPERACIONS:

 • Elaboració de la documentació per als tràmits de primera ocupació.
 • Suport en la posta en marxa de la maquinària als fabricants
 • Suport durant les proves
 • Creació de banc d’informació de l’obra (certificats, manuals, recomanacions d’us i manteniment, plànols…)
TRÀMITS DE LLICÈNCIES I PERMISOS
OBTENCIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ PER GARANTIR LA LEGALITAT DE L’ACTIVITAT:

 • Garantir que es compleixen els requisits de llicència i de normativa
  Requerir certificats de compliment d’especificacions (legals, de qualitat,…)
 • Garantir el lliurament de manuals i formació de personal
 • Lliurament de documentació as built
 • Pla de manteniment
VALIDACIONS & QUALIFICACIONS
CUMPLIMENT DE GMP/GLP FARMACEÚTIQUES:

 • Masterplan of validacions (MV)
 • Qualificació de la documentació (DQ)
 • Qualificació de l’instal.lació (IQ)
 • Qualificació de l’operació (OQ)
 • Qualificació del rendiment (PQ)
 • Calibratge

CONSULTORIA FARMACEÚTICA

AUDITORIA
ENTENDRE PER A PREDIR.
MESURAR PER A MILLORAR

 • Pla general d’auditoria
 • Auditoria puntal o periòdica d’àrees o fases específiques
 • Auditoria i certificació de proveïdors
 • Auditoria d’activitats subcontractades a tercers.
 • Auditoria a sistemes de gestió
DISSENY CONCEPTUAL
OBTENIR L’IMATGE:

 • Disseny conceptual de producció (vertical, horitzontal).
 • Diagrames de procés
 • Fluxos de material, persones i producte
 • Planificació d’activitats
 • Estimació de costos i de terminis
 • Requeriments GMP&legals
COMPLIMENT DE NORMATIVA
COMPLIMENT:

 • Avaluació del grau d’adequació a la normativa vigent.
 • Desenvolupament de canvis i adaptació a la norma
 • Preparació de la documentació per homologació oficial
SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS E INFORMACIÓ
OPERAR CORRECTAMENT AMB LES TIC:

 • Anàlisi i disseny de sistemes d’informació.
 • Direcció de projectes de sistemes informàtics
 • Serveis de programació
 • Consultoria de telecomunicacions
 • Auditories de sistemes.
 • Gestió de sistemes pel desenvolupament de sistemes d’informació.
SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I DEL MEDI AMBIENT
GESTIÓ RESPONSABLE:

 • Diagnosi de nivell de compliment respecte a una norma ISO 9001, ISO 17025, GMP, GLP,…
 • Avaluació de riscos ambientals
 • Integració en el sistema de gestió dels requisits exigits en ISO 9001, ISO 14001, EMAS
 • Elaboració de manuals de qualitat, mediambiental i de sistemes de control de documentació.
FORMACIÓ
APENDRE A OPERAR:

 • Coneixement general de normativa
 • Familiarització amb GMP, GLP, normes de higiene, específiques de producció, emmagatzematge, producció, manteniment…
 • Formació en sistemes de qualitat i medi ambient.
 • Formació en el desenvolupament de sistemes documentals.
 • Formació TIC

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Santa Úrsula, 7. 28801,
Alcalá de Henares, Madrid

Teléfono: +34 911 177 221

Copyright @ INDUS: Engineering, Architecture and Consulting - Legal Warning - Privacy Policy - Cookies Policy