FACILITY MANAGEMENT

GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS:

Bullets Rombo Auditoria d’estat i patologies d’edificis.

Bullets Rombo Auditoria econòmica de despeses d’explotació.

Bullets Rombo Pla Director o Estratègic d’Immobles.

Bullets Rombo Plans d’inversió plurianual.

Bullets Rombo Estudis de viabilitat.

Bullets Rombo Plans d’Emergència i Autoprotecció.

Bullets Rombo Inventaris d’actius d’instal·lacions

GESTIÓ D’ESPAIS:

Bullets Rombo Estudis d’ocupació i ús de l’espai.

Bullets Rombo Planificació lay-out d’espai.

Bullets Rombo Planificació i gestió de trasllats.

Bullets Rombo Gestió de renovació i reformes.

Bullets Rombo Projectes d’instal·lacions

Bullets Rombo Assessorament sobre tecnologia en sales

GESTIÓ DE MANTENIMENT:

Bullets Rombo Plans de manteniment

Bullets Rombo Manteniment preventiu i correctiu.