Les certificacions d’obra, també conegudes com a certificacions d’obra mensuals, són els documents que s’utilitzen per gestionar i autoritzar els pagaments mensuals durant tot el que s’allargui la construcció d’un projecte per petit o gran que sigui. Aquests certificats són essencials per a la correcta gestió i execució del projecte constructiu i, alhora, asseguren un flux de caixa per al contractista i una verificació constant per supervisar que les obres s’estan executant segons el pressupost pactat.

La direcció facultativa és l’encarregada d’elaborar cadascuna de les certificacions que s’emeten, en la majoria dels casos, cada mes. Així doncs, les certificacions inclouen la relació total d’unitats d’obra amb la quantificació d’unitats realment executades en el període establert sobre les que s’aplica el preu unitari pactat per a cadascuna d’elles obtenint, així, el valor econòmic a satisfer pel promotor.

El procés d’emissió de les certificacions d’obra:

  1. Revisió de les obres: Al final de cada tram d’obra establert, per exemple; cada mes, la direcció facultativa realitza una inspecció de les obres verificant les quantitats executades fins a la data.
  2. Elaboració de la certificació: Un cop realitzada la inspecció, la direcció facultativa elabora la certificació on han de constar els següents conceptes:
  • Llistat de les unitats d’obra executades (partides).
  • Quantitat d’obra realitzada; és a dir, quantitat de partida executada.
  • Preu unitari de cada partida.
  • Import total de la certificació.

3. Aprovació de la certificació: La certificació d’obra es presenta al client (promotor) per a la seva comprovació i aprovació. L’aprovació de la certificació per part del promotor comporta la seva conformitat i, per tant, la liquidació de l’import de la certificació.

Procés de liquidació (pagament) de les certificacions:

  1. Facturació: Un cop aprovada la certificació per part de la direcció d’obra i el promotor, la constructora emet la factura corresponent amb l’import certificat
  2. Liquidació (pagament): Les condicions de pagament queden formalitzades en el contracte entre promotor i constructora. Generalment, la liquidació s’efectua en un període de trenta o seixanta dies després de la presentació de la factura, encara que aquesta condició contractual pot variar segons els acords pactats.

Per què són importants les certificacions d’obra?

• Permet part de la gestió financera a l’empresa contractada perquè és el mitjà pel qual pot disposar d’un flux econòmic constant bàsic per cobrir els costos de mà d’obra, material i maquinària per donar continuïtat a les obres.
• Facilita el control econòmic de l’obra permetent un seguiment detallat del progrés dels treballs assegurant el compliment de la planificació prevista i terminis acordats.