En els darrers anys, les administracions s’han afanyat per legislar tot el relacionat amb la mobilitat elèctrica. Encara queda camí per recórrer, però l’aposta pel vehicle elèctric és patent en les normatives elaborades en els últims temps, des de la ITC-BT-52, el Reial decret llei 29/2021, l’apartat HR6 del CTE, o la recent fitxa municipal 1.18 IRVE a Barcelona.

La ITC-BT-52 Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (REBT) va entrar en vigor el 30 de juny de 2015 per regular el disseny i seguretat de les alimentacions de les estacions de recàrrega. A més, aquesta instrucció tècnica indicava la dotació que havien de disposar els edificis o estacionaments de nova construcció, a raó d’una estació de recàrrega per cada 40 places, o fracció, tant per aparcaments de flotes privades com per estacionaments públics permanents. En vies públiques s’indicava que s’havien d’efectuar les instal·lacions necessàries per donar subministrament a les estacions de recàrrega ubicada en places destinades a vehicles elèctrics previstes en els Plans de Mobilitat Sostenible supramunicipals o municipals.

El desplegament normatiu de les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Fa un any es va publicar el Reial Decret-Llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables, amb l’objectiu clar de promoure el desplegament de la infraestructura de recàrrega, clau per a l’existència de la flota de vehicles elèctrics. Aquest Reial Decret-Llei ha incorporat noves exigències per als aparcaments i edificis existents d’ús diferent del residencial privat, amb aparcaments, interiors o exteriors, amb més de vint places, que hauran de comptar abans de l’1 de gener del pròxim any 2023, amb la dotació mínima d’1 plaça d’aparcament amb recàrrega per a vehicles elèctrics cada 40 places, o fracció.

Així doncs, són moltes les empreses que estan actualitzant els seus aparcaments, interiors i exteriors, d’acord amb aquesta nova exigència, que amb el canvi d’any, serà d’obligatori compliment. En l’estiu d’aquest any 2022, el Codi Tècnic de l’Edificació ha inclòs en el seu Document Bàsic d’Estalvi d’Energia una nova secció: HE6 Dotacions mínimes per la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. El propòsit continua sent el mateix, reforçar la legislació en l’àmbit del desplegament de la infraestructura per la recàrrega de cotxes elèctrics perquè la mobilitat elèctrica es pugui realitzar d’una manera efectiva. Aquesta secció afecta tant edificis nous com a edificis existents d’una cerca entitat en el que s’intervingui, establint també unes dotacions mínimes en els seus aparcaments interiors o exteriors. 

Mesures de protecció contra incendis.

A Barcelona, la divisió de Prevenció i Investigació Postsiniestral del cos de Bombers ha publicat aquest mateix any la Fitxa 1.18 Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics( IRVE) d’obligat compliment, per proposar mesures de protecció contra incendis addicionals a les establertes pel CTE-DB-SI o el RSCIEI, ja que les operacions de recàrrega impliquen nous riscos d’incendis que no es contemplen en el cas de l’estacionament d’un vehicle convencional de combustió interna. 

La Fitxa 1.18 posa l’accent en la dificultat que suposa l’extinció d’aquest tipus d’indecís i la complexitat en les operacions d’intervenció. Disposa de mesures de gran importància per les estacions de recàrrega a partir d’una potència relativament baixa, tals com:

– Limitacions a la ubicació (per exemple, les estacions de recàrrega de més de 8 kW només es poden ubicar en el primer soterrani i estan prohibides en els edificis d’ús principal hospitalari).

– Instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua (a partir de 4 kW; s’eximeix d’aquesta mesura als aparcaments existents, sempre que la potència instal·lada sigui inferior a 8 kW i les places amb recàrrega siguin menys de la meitat de les places totals).

– Evacuació automàtica per a l’aigua d’extinció (quan es disposi de ruixadors).

–  Separació i sectorització. A partir de 8 kW, en aparcaments interiors, i de 22 kW, en exteriors, s’exigeix separació entre els vehicles a l’estació de recàrrega i altres vehicles o elements combustibles. A partir de 22 kW (en interiors), s’exigeix sector d’incendis diferenciat.

I amb caràcter general:

  • Ubicació de les estacions de recàrrega en les proximitats dels accessos.
  • Tall elèctric: es disposarà de dispositiu de tall, de tota la instal·lació de recàrrega, situat a prop de l’accés principal i clarament senyalitzat. El tall serà automàtic quan es disposi de detecció d’incendis o de ruixadors. 
  • Senyalització: estarà convenientment senyalitzat l’existència d’aquest tipus d’instal·lacions. 

L’aplicació de les mesures previstes en aquesta fitxa té una gran repercussió en els edificis que s’han d’aplicar, tant en els existents, pels que existeix l’obligació d’instal·lar punts de recàrrega, tal com hem assenyalat, com en els nous que projectin, que hauran d’incloure aquesta infraestructura en el seu programa d’implementació. 

És possible que aquesta normativa dels Bombers de Barcelona, pionera en l’estat espanyol, sigui punta de llança – com en anteriors ocasions ha passat – per la regulació en el sector de l’edificació d’àmbit estatal. En tot cas, posar sobre la taula l’assumpte de la seguretat en cas d’incendi en aquest tipus d’instal·lacions. 

Com pot comprovar-se, la implementació del cotxe elèctric presenta nous reptes tant per les administracions com pels agents del sector de l’edificació.

S’ha de contemplar, a més, que l’expansió creixent de tota mena de vehicles de mobilitat elèctrica (patinets, motos, bicicletes…) implica noves necessitats i riscos que motivaran una actualització de la normativa que coneixem fins a la data.