La indústria farmacèutica utilitza aigua en diversos processos crítics que van des de la investigació i el desenvolupament fins a la producció de medicaments. La qualitat de l’aigua és essencial en aquestes aplicacions per garantir la seguretat i l’eficàcia dels productes farmacèutics. Aquí es presenten algunes de les principals àrees en què es fa servir aigua a la indústria farmacèutica.

  1. Producció de Medicaments: L’aigua es fa servir com a component essencial en la fabricació de medicaments. Pot ser part de les formulacions de medicaments líquids, ser utilitzada en la preparació de solucions i suspensions, o estar present en processos de granulació i recobriment de tauletes.

  2. Neteja i esterilització: Els equips i les instal·lacions en la producció de medicaments s’han de mantenir en condicions d’higiene i esterilitat rigoroses. L’aigua desionitzada o purificada es fa servir per netejar i esterilitzar equips i àrees de producció, evitant així la contaminació dels productes farmacèutics.

  3. Recerca i Desenvolupament: En les etapes de recerca i desenvolupament de nous medicaments, cal aigua per a la preparació de solucions, dissolucions i per dur a terme diversos processos experimentals. La puresa de l’aigua és crucial en aquestes etapes per garantir resultats precisos i reproduïbles.

  4. Control de Qualitat: El control de qualitat dels productes farmacèutics implica l’ús d’aigua per fer proves i anàlisis que assegurin la conformitat amb els estàndards establerts. La precisió i la confiança d’aquestes anàlisis depenen en gran manera de la qualitat de l’aigua utilitzada.

  5. Generación de Vapor: En algunos procesos, como la esterilización por calor, se utiliza vapor para garantizar la eliminación de microorganismos. El agua se utiliza para generar vapor en autoclaves y sistemas de esterilización.

  6. Enfriamiento: En la industria farmacéutica, los sistemas de enfriamiento son esenciales para mantener las temperaturas controladas durante diversos procesos, como la cristalización y la síntesis de productos químicos.

  7. Solvente en Síntesis Química: En la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos (API), el agua puede actuar como un solvente en ciertos pasos del proceso. Es fundamental garantizar que el agua utilizada en estas etapas sea de alta pureza. Es importante destacar que, dada la naturaleza crítica de muchos de estos procesos, la industria farmacéutica suele utilizar agua de alta calidad, que puede ser purificada y tratada a través de sistemas especializados para cumplir con los estándares requeridos. La creciente conciencia sobre la escasez de recursos hídricos y la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles ha llevado a diversas industrias a explorar alternativas innova doras para la gestión del agua. En este contexto, la utilización de aguas regeneradas ha emergido como una solución prometedora, especialmente en sectores cruciales como la industria farmacéutica.

Què són les aigües regenerades i per què són rellevants per a la indústria farmacèutica?

Les aigües regenerades són aigües residuals tractades per eliminar impureses i contaminants, fent-les aptes per a un ús posterior. A la indústria farmacèutica, on la qualitat de l’aigua és essencial per a la fabricació de productes segurs i eficaços, el subministrament d’aigua regenerada es presenta com una alternativa viable i aquests són els seus beneficis:

  1. Sostenibilitat ambiental: El principal avantatge rau en la reducció de la demanda d’aigua fresca i la mitigació de l’impacte ambiental associat amb l’extracció de recursos hídrics. La reutilització d’aigües tractades disminueix la pressió sobre fonts naturals, contribuint a la sostenibilitat a llarg termini.

  2. Estalvi de costos: La implementació de sistemes de tractament d’aigües regenerades pot comportar estalvis significatius en costos operatius i de subministrament d’aigua. La reducció en la dependència d’aigua potable convencional es tradueix en una eficiència econòmica més gran per a les empreses farmacèutiques.

  3. Compliment normatiu: La indústria farmacèutica està subjecta a regulacions estrictes pel que fa a la qualitat de l’aigua utilitzada en els processos de fabricació. La utilització d’aigües regenerades poden complir aquests estàndards, assegurant la conformitat amb les normatives locals i internacionals.

Desafiaments i consideracions

1. Qualitat de l’aigua: Tot i que les aigües regenerades són tractades per eliminar contaminants, és essencial garantir que l’aigua complirà els estàndards de qualitat requerits per a la fabricació farmacèutica. Es necessiten sistemes de tractament avançats i monitoratge constant per garantir la puresa de l’aigua utilitzada. El marc legal on es defineix la qualitat de l’aigua regenerada és el RD 1620/2007, i cada comunitat dona concessions complementàries per a usos concrets, encara que avui en dia no està contemplada com a equivalent a aigua potable per sanitat. A la data està en fase de revisió un nou RD amb significatius canvis respecte del 2007.

2. Percepció del consumidor: L’acceptació de productes farmacèutics fabricats amb aigües regenerades pot penjar de la percepció del consumidor. És crucial comunicar de manera efectiva els beneficis ambientals i el rigor dels processos de tractament per superar possibles reticències.

3. Infraestructura i Tecnologia: La implementació amb èxit de sistemes d’aigües regenerades requereix inversions significatives en tecnologies avançades de tractament i adaptacions a la infraestructura existent. La capacitat de les empreses per abordar aquests desafiaments determinarà l’èxit de la transició cap a pràctiques més sostenibles. La procedència de les aigües a reutilitzar són diverses; aigües de pluja, pous, escomesa d’aigua regenerada per part de depuradora propera i rebuig de processos productius regenerant-la a la mateixa fàbrica.

La utilització d’aigües regenerades a la indústria farmacèutica representa un pas crucial cap a la sostenibilitat ambiental i l’eficiència operativa. Encara que enfronta desafiaments, l’adopció d’aquesta pràctica és essencial per abordar la pressió creixent sobre els recursos hídrics i complir amb els estàndards cada cop més estrictes de la indústria. En integrar tecnologies innovadores, fomentar la transparència i educar els stakeholders, la indústria farmacèutica pot liderar el camí cap a un futur més sostenible, assegurant la disponibilitat de recursos crítics per a les generacions futures.